خدمات ما

راه کار هوش تجاری مجموعه امکانات هماهنگ براي تسهيل فرآيند تصميم سازي در سازمان در تمام سطوح است که به سادگي و با هزينه کم قابل پياده سازي مي باشد.

دید کلی

بدست آوردن ديدگاه نسبت به افزايش يا کاهش سود حاصل از فروش.

مشتریان

شناسايي مشتريان با ارزش

سرمایه گذاری

تصميم سازي براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي تحليل داده هاي پيشين

پیش بینی

پيش بيني ميزان فروش و سود آوري بر مبناي داده هاي قبلي

فروش

هماهنگي برنامه فروش با اهداف سازماني

اتوماسیون

کاهش حجم امور تکراري با خودکار نمودن فرآيندهاي جمع آوري داده ها و گزارش سازي از آنها

کنترل و برنامه ریزی

کنترل و برنامه ريزي مناسب  براي منابع فروش

بودجه

بودجه و منابع تخصيص داده شده به پروژه

نوآوری

استفاده از دانش موجود و فن اوری های جدید براي راهبري ابزارها